کلیه خطوط به صورت سالانه ارائه میشود و برای تمدید در سال بعد می بایست کل هزینه یا ۴۰% هزینه خط خریداری شده، پرداخت گردد. این موضوع کاملا در حیطه اختیارات اپراتور بوده و در صورتی که اپراتور هزینه ای از بروز پیامک دریافت نکند، ما نیز هزینه ای از شما دریافت نخواهیم کرد.

 

خطوط ۳۰۰۰

هزینه خرید ( ۱ ساله )

۱۴ رقمی غیر رند

۲۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴ رقمی رند

۴۰۰.۰۰۰ ریال

۱۲ رقمی غیر رند

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۲ رقمی رند

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰ رقمی غیر رند

۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰ رقمی رند

۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال