• شماره های ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمی با پیش شماره رند ۳۰۰۰۲۲۲۳ و ۳۰۰۰۷۴۷۷ ارائه خواهد شد.

  • امتیاز شماره های ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمی از رنج شماره ۸ رقمی نمایندگان، برای ایشان محفوظ است.

  • قیمت شماره های ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمی رند و غیررند تفاوتی ندارد.

  • هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) است.

  • بنا بر سیاست کاری بروز پیامک امکان انتقال شماره اختصاصی از بروز پیامک به سامانه دیگری وجود ندارد.

توجه : قیمت واگذاری شماره های مجازی به نمایندگان بر اساس پاکت است و هنگام اختصاص شماره به نماینده از اعتبار وی کسر می گردد بنابراین با افزایش خرید اعتبار از سوی نمایندگان، علاوه بر تعرفه هر پاکت، هزینه تمام شده خرید شماره های مجازی نیز کاهش می یابد. در جدول زیر تعرفه واگذاری شماره های مجازی به نماینده ها آمده است. به عنوان نمونه اگر تعرفه هر پاکت برای نماینده ۱۰۹ ریال باشد ، قیمت تمام شده شماره ها نیز به شرح جدول زیر خواهد بود.

شماره اختصاصی
نوع شماره اختصاصی قیمت بر حسب پاکت قیمت (تومان)
۱۴ رقمی ۶۵۰ ۷٫۱۰۰
۱۲ رقمی ۶٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰
۱۰ رقمی ۶٫۵۰۰ ۷۱٫۰۰۰
۹ رقمی غیر رند ۱۹٫۰۰۰ ۱۷۱٫۰۰۰
۹ رقمی نیمه رند ۵۶٫۵۰۰ ۵۰۹٫۰۰۰
۹ رقمی رند ۱۲۵٫۰۰۰ به بالا ۱٫۱۲۶٫۰۰۰
۸ رقمی غیر رند موجود نیست موجود نیست
۸ رقمی نیمه رند ۶۲٫۵۰۰ ۵۶۳٫۰۰۰
۸ رقمی رند ۱۲۵٫۰۰۰ به بالا ۱٫۱۲۶٫۰۰۰