نمایندگی عادی

میزان خرید اعتبار

تعرفه هر پاکت

۱ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۲۸ ریال

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۲۲ ریال

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۲۰ ریال

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۱۹ ریال

 

 

نمایندگی حرفه ای

میزان خرید اعتبار

تعرفه هر پاکت

۱ تا ۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۱۹ ریال

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۱۸ ریال

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال

۱۱۷ ریال

 

  • هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) است.

  • هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

  • دریافت پیامک رایگان است.

  • مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.